Algemene voorwaarden

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van DansFabriek SILK.
Heeft u na het lezen hiervan nog vragen en/of opmerking kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier
Verantwoordelijkheid
Aanmeldingen bij DansFabriek SILK kunnen alleen door meerderjarige ouders/verzorgers gedaan worden. Zij zijn en blijven hoofdelijk verantwoordelijk voor alle zaken die uit onderstaande voorwaarden voortvloeien. Zij worden verder als de verantwoordelijke aangeduid. Ook indien leden tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de overeenkomst is aangegaan de verantwoordelijke.

Inschrijven en voorwaarden
Inschrijvingen bij DansFabriek SILK geschieden door het invullen van een online inschrijfformulier, wat via de website te verkrijgen is.

Betaling lesgeld/Maandelijkse incasso
Het lesgeld wordt bij vooruitbetaling per maand via een doorlopende incasso geïnd en zal aan het einde van de maand voorafgaand aan de te betalen maand plaatsvinden. Voor deze doorlopende incasso dient een machtiging afgegeven te worden. Deze machtiging is op ieder moment, met opgaaf van redenen, in te trekken. Vraag hiervoor het betreffende formulier bij de dansschool. Een les jaar bestaat uit de maanden september t/m juni. In juli en augustus zal er geen automatische afschrijving plaatsvinden. Zie de website voor het desbetreffende lesgeld per aangeboden les. Zodra de inschrijving definitief is start de maandelijks incasso. De eerste maand zal naar rato met de startdatum en inschrijfgeld worden afgeschreven.

Proeflessen
Er kunnen altijd twee gratis proeflessen gevolgd worden. Daarna wordt er geacht aangemeld te worden.

Opzegtermijn
DansFabriek SILK hanteert geen opzegtermijn. Opzeggen kan ALLEEN SCHRIFTELIJK worden gedaan. Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd. Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke SCHRIFTELIJK ingediend te worden bij de eigenaresse, opzeggen kan ook via de Mail: info@dansfabrieksilk.com. De inschrijving wordt altijd op het einde van de maand waarop de opzegging binnen is gekomen beëindigd. Per die datum zal ook de facturering worden beëindigd.

Opschorten van betaling bij overmacht
Ingeval van ziekte of andere overmacht is het tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk. Hiertoe dient de verantwoordelijke een SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen bij de dansschool. Dit mag op papier of via email.  Zodra de lessen weer hervat worden zal ook de facturering weer starten.

Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte / afwezigheid van de docent worden de leden (mits bereikbaar) telefonisch, per mail, social media, of per brief op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal altijd geprobeerd worden een vervangende docent de les te laten verzorgen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan komt de les te vervallen.

Aansprakelijkheid
De dansschool is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of andere (lichamelijke)schade, die een lid kan overkomen.

Huisregels en aansprakelijkheid
· Het is niet toegestaan tijdens de lessen mobiele telefoons te gebruiken zonder toestemming van de docent.
· Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan in een bidon of afsluitbaar flesje mee te nemen. Het is niet toegestaan in de dansruimtes te eten.
· Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. DansFabriek SILK is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal, of andere schade van uw eigendommen.
· Schade toegebracht aan de inventaris van het lesgebouw, wordt op de leden verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid
· Leerlingen dienen zich bij verhindering minimaal 2 uur voor aanvang van de les af te melden.
· Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen, open lessen en kijklessen.
· Kinderen dienen voor de les naar de wc te gaan.

Privacy wetgeving en gebruik beeldmateriaal
Tijdens de lessen en/of andere activiteiten van de dansschool kunnen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie en/of promotie van de dansschool op de website, of in diverse (printed-, online-, social-) media. Wanneer u het hier niet meer eens bent kunt u contact opnemen met Marlous Janssen, om hier verdere afspraken over op te stellen.

Contact/Info:
Mail: info@dansfabrieksilk.com   
Facebook: Dansfabriek SILK
Instagram: Dansfabrieksilk