info@dansfabrieksilk.com

Privacy

 

Dit is de privacyverklaring van DansFabriek Silk, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51576155.

BTWnummer: NL193307145B01

 

DansFabriek Silk respecteert de privacy van alle klanten die diensten van ons afnemen en gebruikers/bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer een persoon jonger is dan 16, is er toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DansFabriek Silk. U dient zich ervan bewust te zijn dat DansFabriek Silk niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan ,bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

DansFabriek S.I.L.K., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.dansfabrieksilk.com

info@dansfabrieksilk.com

+31620255202

 

Renate Goossensen is de Functionaris Gegevensbescherming van DansFabriek S.I.L.K.

Zij is te bereiken via info@dansfabrieksilk.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
DansFabriek S.I.L.K. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DansFabriek S.I.L.K. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling

- Indeling leeftijd en categorie dansgroepen
– Verzenden van onze informatie/nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze 

  dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

- DansFabriek S.I.L.K. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe 

  wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor

  onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming
DansFabriek S.I.L.K. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DansFabriek S.I.L.K.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DansFabriek S.I.L.K bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
– Gedurende de periode van het lidmaatschap

 

– Financiële gegevens 7 jaar ten behoeve van de belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden
DansFabriek S.I.L.K. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DansFabriek S.I.L.K. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DansFabriek S.I.L.K. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansfabrieksilk.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

DansFabriek S.I.L.K wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DansFabriek S.I.L.K. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of info@dansfabrieksilk.com

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van DansFabriek S.I.L.K.. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Algemene Voorwaarden en Toestemming
De algemene voorwaarden van DansFabriek S.I.L.K. worden voorafgaande de inschrijving verstrekt. Daarnaast ontvangt iedere cursist een privacy verklaring.